Taiwan

Taiwan REVES members

  • Kuanjeng Chen

Academia Sinica
Sun Yat-Sen Institute of Social Science and Philos
Nankang, Taipei
Taiwan

Tel: + 88 6 (2) 789 81 52 / Fax: + 88 6 (2) 785 14 65
E-mail: kjchen@sinica.edu.tw

  • Chang-Shang Chen


  • Lea-Hua Chen

Office of Statistics
Department of Health
301 Room,3F,No 3,
Beiping W.Rd.
Jhongjheng District
Taipei City 100
Taiwan

Tel: +886(02)8590-6781 / Fax: +886(02)8590-6071
E-mail:stleahua@doh.gov.tw

  • Hui-Sheng Lin